Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 7 osób i określa m.in. wytyczne, statut i podstawowe procedury w drodze uchwał większością głosów.

Przewodniczący rady nadzorczej jest wybierany co dwa lata przez członków rady nadzorczej.

Wybory

4 członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez akcjonariuszy, pozostałych 3 członków wybieranych jest przez pracowników całej Grupy.


Uprawnienia ustawowe

Podczas gdy Rada Nadzorcza ustala abstrakcyjne i ogólne wytyczne oraz statut, a także nadzoruje działalność Dyrektora Zarządzającego, ten ostatni reprezentuje Grupę na zewnątrz i podejmuje wszelkie konkretne decyzje, które jednak nie mogą być sprzeczne z wytycznymi i statutem ustalonymi przez Radę Nadzorczą.


Kontakt

groupsupervision@sourceweb.ag

Usługa oddzwaniania


Z przyjemnością oddzwonimy do Państwa tak szybko, jak to możliwe!